Blog

Myst News thumbnail

Dysgu diweddu

7 April, 2021

Y diwrnod o’r blaen yn Fy Nhîm Cymorth, yn un o’n sesiynau ymarfer myfyriol rheolaidd fel tîm, daethom i feddwl am ddiwedd ein gwaith gyda phlant a theuluoedd. Roedd nifer o’n darnau o waith gyda phlant yn dod i ben, ac roedd yn ymddangos yn ddefnyddiol meddwl gyda’n gilydd am ddiweddiadau fel thema. Dechreuodd y […]

Darllenwch 'Dysgu diweddu' >

Martini glass

Y peth Martini ’na

9 December, 2020

Pan oeddwn i tua 12 oed, es i barti yn nhŷ ffrind a meddwi am y tro cyntaf. Fe wnes i yfed yn gyflym iawn yr hyn oedd yn ymddangos fel potelaid gyfan o Martini (yr 80au oedd hi), a threuliais y chwe awr nesaf yn taflu i fyny i sinc y gegin nes bod […]

Darllenwch 'Y peth Martini ’na' >

Young people silhouette

Syrthio drosodd

2 December, 2020

Rwy’n rhedeg yn rheolaidd bob dydd Sul ac ar fy ffordd adref y Sul diwethaf fe  lithrais a chwympo drosodd. Yn gorwedd yno ar lawr, wedi ‘ngorchuddio â llaid, fy nghoesau a fy mhengliniau’n gwaedu, roeddwn mewn cyfyng-gyngor ynglŷn â beth i’w wneud nesaf. A ddylwn i gydnabod yr hyn oedd wedi digwydd, teimlo’r boen […]

Darllenwch 'Syrthio drosodd' >

Myst News thumbnail

Torri patrwm

25 November, 2020

Y diwrnod o’r blaen yn Fy Nhîm Cymorth, wrth siarad gyda’n gilydd am ein gwaith gyda phlentyn a theulu penodol, siaradodd y gweithiwr a oedd fwyaf ynghlwm wrth yr achos am sut roedd ymgysylltiad y plentyn ag ef yn ymddangos ychydig yn dameidiog. Yna dechreuodd cydweithiwr arall sylwi ar batrwm yn y rhyngweithio. ‘Mae patrwm […]

Darllenwch 'Torri patrwm' >

Myst News thumbnail

Eisiau datblygu? Peidiwch â mynd gam ymhellach

18 November, 2020

Dydw i ddim yn Dduwies Ddomestig. Mae ‘nghartref ymhell o fod yn berffaith. Ond os edrychwch chi ar silff uchaf fy nghegin heno, fe welwch chi anrhegion pen-blwydd sgleiniog tri pherson gwahanol, a’r anrhegion hynny wedi’u lapio, rhuban o’u hamgylch ac wedi’u gosod yn eu blwch, a phob un â’i gerdyn a’i gyfarchiad a ddewiswyd […]

Darllenwch 'Eisiau datblygu? Peidiwch â mynd gam ymhellach' >

Linked hands

Ein Hen Gyfaill Bregusrwydd

11 November, 2020

Y diwrnod o’r blaen yn Fy Nhîm Cymorth, roedd grŵp ohonom yn edrych nôl ar ein gwaith gydag anawsterau cymhleth ymhlith systemau cymhleth. A gwnaeth hyn i ni feddwl am natur cymhlethdod.  Daeth rhai nodweddion o gymhlethdod i’r meddwl yn syth; llawer o rannau symudol, yn rhyngweithio mewn sawl ffordd, ac yn anrhagweladwy iawn. Mewn […]

Darllenwch 'Ein Hen Gyfaill Bregusrwydd' >

Young people silhouette

Nid ein meddyliau ydym ni

4 November, 2020

Yn ddiweddar roeddwn yn siarad â ffrind a dechreuodd ddweud wrthyf sut oedd pwysau  pandemig Covid 19 a’i effeithiau ar gymdeithas, rhyddid a pherthnasau wedi cael effaith fawr arni hithau hefyd. Dywedodd ei bod wedi dechrau teimlo’n isel, yn anhapus ac yn anobeithiol. Roedd hi hyd yn oed wedi dechrau meddwl nad oedd neb yn […]

Darllenwch 'Nid ein meddyliau ydym ni' >

Hands catching a balloon

Gochelwch yr agwedd ‘druan â chi’

27 October, 2020

Rwy’n cofio gweithio, flynyddoedd yn ôl,  gyda bachgen a’i ofalwyr maeth. Ar ôl 10 mlynedd yn byw gyda’i gilydd, roedd y gofalwyr maeth, yn anfoddog, wedi dod i’r casgliad na allent ddarparu cartref i’r bachgen mwyach. Fe ddywedon nhw wrthyf nad oedd pethau’n ymddangos ei bod yn gweithio mwyach. Roedden nhw wedi dechrau credu bod […]

Darllenwch 'Gochelwch yr agwedd ‘druan â chi’' >

10,001

Cwrdd â 10,001 o bobl o wlad arall

20 October, 2020

Roeddem yn myfyrio ar ein datblygiad proffesiynol yn ein swyddogaethau’n ddiweddar. Ar ôl bod yn rhan o adeiladu Fy Nhîm Cymorth o syniad gwreiddiol i raglen ranbarthol dros y 15 mlynedd ddiwethaf, rydym wedi ymgynefino â sut y gall pethau fod yn y maes ymarfer hwn. Gan fwrw golwg dros y blynyddoedd, bu’n camgymeriadau niferus […]

Darllenwch 'Cwrdd â 10,001 o bobl o wlad arall' >

Silhouettes

Madam

13 October, 2020

Rwy’n dwlu ar ffasiwn….neu ‘steil’ wrth i mi benderfynu ei ail-frandio ar ôl tyfu’n rhy hen ar gyfer Topshop ac roedd angen i mi gyfiawnhau i mi fy hun pam rwy’n talu dwbl am fy nillad y dyddiau hyn. Ac wrth ddilyn yr awydd hwn, roeddwn yn ddiweddar mewn siop John Lewis a oedd wedi […]

Darllenwch 'Madam' >

Gwasanaeth Bwrdd Partneriaeth Gwent