Blog

Taith Masie trwy MyST

23 March, 2023

Nid oeddwn wedi bod yn gofalu am Masie am sbel cyn bod MyST wedi dechrau gweithio gyda hi ond roeddwn wedi ‘nabod Masie ers tro gan yr oeddwn wedi bod yn cynnig cyfnodau o seibiant iddi.   Roeddwn am weld y gwaith yn dechrau gyda Masie fel ei bod yn medru derbyn y gefnogaeth emosiynol a […]

Darllenwch 'Taith Masie trwy MyST' >

Creu creadigrwydd …

5 July, 2022

Tra’n darparu goruchwyliaeth glinigol i gydweithiwr y diwrnod o’r blaen, daeth llif mawr o syniadau i’m meddwl. Roedd modd gwneud synnwyr o’r syniadau ac roedd y cysylltiadau rhwng cysyniadau yn dod yn fyw ar amrantiad. Roedd yn brofiad cynhyrchiol, yn ymdrech greadigol, gyda syniadau’n eginio ac yn bldoeuo. Gwenais i mi fy hun gan fod […]

Darllenwch 'Creu creadigrwydd …' >

Gweddïo a Chwistrellu (nid dyna’r ffordd) …

6 June, 2022

Yn Fy Nhîm Cefnogol, rhan o rôl pob tîm yw cynnig rhywbeth defnyddiol i’n partneriaid proffesiynol, fel y gallwn gyda’n gilydd gael effaith gadarnhaol ar les plant. Nod y dull partneriaeth hwn yw sicrhau newidiadau systemau sy’n fwy na chyfanswm eu rhannau. Mae ychydig yn debyg i grefft albymau – mae eistedd o fewn cyd-destun […]

Darllenwch 'Gweddïo a Chwistrellu (nid dyna’r ffordd) …' >

Gwerthfawrogi athrylith …

2 May, 2022

Rydym yn cwrdd bob mis gyda’r Rheolwr a’r Seicolegydd Clinigol sydd yn arwain ein timau MyST. Mewn cyfarfod o’r fath yn ddiweddar, roeddem yn trafod sut oedd tîm yn ymgymryd â’i waith. Daeth thema i’r amlwg ynglŷn ag anghenion yr aelodau o’r tîm a sut oedd hyn yn gwneud cymaint o wahaniaeth i berfformiad y […]

Darllenwch 'Gwerthfawrogi athrylith …' >

Helpu eraill a chwrdd â’n hunain …

4 April, 2022

Mae ein ffordd o weithio yn MyST wrth i ni helpu plant sydd yn derbyn gofal yn cynnwys gweithio gyda phobl ifanc a phawb arall sydd yn y system oedolion o’u cwmpas. Wrth gwrs, mae rhiant neu ofalwr y person ifanc  yn rhan ganolog o hyn; y prif berson sydd yn rhoi gofal iddynt a’i […]

Darllenwch 'Helpu eraill a chwrdd â’n hunain …' >

Sut ydych yn delio ag ymddygiad heriol? …

3 March, 2022

Ar hyn o bryd, mae  MyST yn wasanaeth sydd yn tyfu ac rydym wedi bod yn cynnal cyfweliadau. Rydym yn gwerthfawrogi cynnwys pobl ifanc yn ein proses recriwtio, a dros y blynyddoedd, maent wedi cymryd rhan mewn ffyrdd gwahanol. Y tro hwn, gyda chyfyngiadau gaeaf  Covid yn cyfyngu ar nifer a maint ein paneli cyfweld, […]

Darllenwch 'Sut ydych yn delio ag ymddygiad heriol? …' >

Myst News thumbnail

Gwaith, gwaith, gwaith

6 December, 2021

Yn ddiweddar, roeddem yn cyfarfod gyda’n gilydd gyda ffrind a chyd-weithiwr proffesiynol o wasanaeth cyhoeddus arall. Dywedodd ein ffrind wrthym ei bod yn teimlo’n ddryslyd. Roedd hi wedi bod yn gweithio’n galed, yn ymdrin â swyddi gwag staff, yn delio ag argyfyngau y tu allan i oriau, yn ceisio cynnal y safonau uchel yng ngwasanaeth […]

Darllenwch 'Gwaith, gwaith, gwaith' >

Sparkle thumbnail

Doethineb leotard pefriog piws

1 November, 2021

Ychydig fisoedd yn ôl cefais sgwrs gyda ffrind am ei hymdrechion i golli pwysau a gwneud mwy o ymarfer corff. Disgrifiodd sut bu hi ar y daith hon lawer gwaith o’r blaen, weithiau gyda llwyddiant, weithiau ddim, ond bob amser yn cael y broses yn un hynod o anodd. Eleni, a chyfnod clo arall i’w […]

Darllenwch 'Doethineb leotard pefriog piws' >

Myst News thumbnail

Hi de hi!

4 October, 2021

Ers i’r haf agor ei breichiau â chroeso heulog, a chaniatáu codi cyfyngiadau Covid, rwyf wedi penderfynu ymweld â lido lleol cyn amled ag y gallaf a dechrau fy niwrnod gyda nofio awyr agored. Mae’n brydferth iawn yno. Wedi’i adeiladu yn y 1920au, mae’r lido art deco yn gorffwys yn esmwyth ar y llygaid, y […]

Darllenwch 'Hi de hi!' >

You're invited

Dod fel ni’n hunain. Caiff pawb eu gwahodd

8 September, 2021

O bryd i’w gilydd byddwn yn cwrdd â rhywun y tu allan i Fy Nhîm Cymorth sy’n gweithredu fel ymgynghorydd i’n helpu i fyfyrio gyda’n gilydd ar sut rydym yn ystyried ein gwaith wrth arwain rhaglen ranbarthol Fy Nhîm Cymorth, i nodi mannau annelwig a chydnabod sut y gallem wneud hynny yn well. Mae’n ddefnyddiol […]

Darllenwch 'Dod fel ni’n hunain. Caiff pawb eu gwahodd' >

Gwasanaeth Bwrdd Partneriaeth Gwent