Ymddiried mewn pobl eraill …

Cofnodwyd: Dydd Mercher 9th Mehefin 2021

Ychydig yn ôl yn Fy Nhîm Cymorth, roedd gan riant un o'r bobl ifanc roeddem yn gweithio gyda nhw argyfwng emosiynol ei hun. Eisoes yn teimlo'n fregus ac yn anniogel yn y byd ar adegau oherwydd ei brofiadau bywyd hanesyddol, ar y diwrnod penodol hwn, roedd y Tad hwn a'i bartner wedi rhoi terfyn ar eu perthynas. O ganlyniad, roedd yn teimlo'n arbennig o isel. Yn anterth ei drallod, am gyfnod byr nid oedd y Tad hwn yn siŵr a allai fynd ymlaen â bywyd. Roeddem yn poeni amdano ef a'i blant wrth gwrs. Ar ôl aros gyda'r teulu am ychydig oriau i'w helpu i deimlo'n fwy esmwyth a diogel, y penderfyniad a’n hwynebai oedd sut y gallem eu helpu orau i oresgyn yn ddiogel y noson o'u blaenau. Wrth geisio penderfynu pa fath o ofal fyddai orau, digwyddodd rhywun yn y tîm ddweud ‘Rydw i fel arfer yn ymddiried mewn pobl i wybod eu hunain beth sydd ei angen arnyn nhw, gadewch i ni ganiatáu i’r Tad hwn ein harwain o ran sut dylai’r nos edrych.’

Wrth edrych nôl nawr, gallai’r gosodiad hwn fod wedi cael ei gamddehongli gan rai a’i clywodd,  efallai mewn o leiaf ddwy ffordd. Y camddehongliad posib cyntaf yw fel gosodiad o fod yn naïf neu laissez faire ynghylch risgiau difrifol. Yr ail gamddehongliad posib yw fel gosodiad o'r amlwg - mae pobl yn gwybod beth sydd ei angen arnyn nhw, maen nhw'n arbenigwyr yn eu bywydau eu hunain; wel ydyn, wrth gwrs.

Er mwyn osgoi camddealltwriaeth cyntaf y gosodiad hwn, mae'n bwysig gwerthfawrogi'r sylfaen gadarn y seiliwyd y gosodiad arni. Fe’i gwnaed ar sail perthynas a dealltwriaeth hirsefydlog o'r teulu penodol; roedd asesiad a chynllun trylwyr ar waith. Roedd hefyd yn rhan o'n cyd-destun gwasanaeth sy'n cynnwys galwad 24/7; gallwn ymateb yn gyflym os bydd anghenion yn cynyddu. Mae'r amodau hyn yn darparu sylfaen gadarn ar gyfer asesu a rheoli risgiau. Gyda'r rhain ar waith, rydym yn fwy rhydd i ddod o hyd i'r cyfleoedd therapiwtig o fewn y sefyllfaoedd peryglus; cyfleoedd i rywbeth gwahanol dyfu yn lle'r patrymau a'r arferion sefydledig. Gall y datblygiad hwn fod yn sgil ymdopi newydd, perthynas newydd, ymdeimlad newydd o hyder, profiad newydd o gael ymddiriedaeth rhywrai eraill, teimlo’n alluog neu'n gyfrifol.

Er mwyn osgoi’r ail gamddehongliad, mae’n bwysig gwerthfawrogi nad datganiad o’r amlwg oedd hwn. Gall llawer ohonom ymrwymo i gred bod pobl yn arbenigwyr yn eu profiadau eu hunain ac yn gallu cynhyrchu eu datrysiadau eu hunain, ac eto, a allwn ddal yn driw i hyn hyd yn oed mewn eiliadau o ymarfer sy’n gwyro at ymylon allanol ein parthau cysur? I ba raddau y gallwn ni arddel y gred hon, ac ydym ni'n sylwi pryd a pham rydym ni'n colli cysylltiad â hi?

Yn ddiweddar buom yn cofio'r teulu hwn a'r bennod benodol hon yn ystod un o'n cyfarfodydd gyda'n gilydd. Fe wnaethom fyfyrio gyda'n gilydd ar yr hyn a oedd wedi galluogi ein cydweithwyr i ddatblygu ymddiriedaeth mor gryf mewn pobl, hyd yn oed pobl â breuder a gwendidau, hyd yn oed pobl mewn cyflwr arbennig o ofidus, hyd yn oed pobl sydd wedi gwneud camgymeriadau yn y gorffennol. O ble mae unrhyw un ohonom yn ennill ein ffydd yn noethineb a photensial pobl gyffredin i ddelio â heriau yn eu bywydau?

Wrth inni ystyried y cwestiwn hwn, cododd nifer o syniadau. Roedd un yn syniad damcaniaethol bod pobl yn symud yn naturiol i le sy'n gam defnyddiol iddyn nhw - mae hyn wedi cael ei alw'n duedd hunan-realistig (Rogers a Maslow). Un arall oedd dylanwad profiad byw o ymarfer; er enghraifft, mewn cymunedau therapiwtig sy'n penderfynu gyda'i gilydd beth i'w wneud am bob mater sy'n wynebu eu haelodau; profiad pobl a oedd yn gallu goresgyn problemau iechyd meddwl difrifol iawn a materion ymddygiad niweidiol trwy fyw fel system ofal hunan-benderfynol, hunan-drefnus. Traean oedd y profiad personol o fod wedi cael pobl i ymddiried ynom ni i fod yn ddigon abl i weithio pethau allan ein hunain, a'r rhodd o amser a chefnogaeth i wneud hyn.

 

Yn ffodus, mae yna lawer o ffynonellau ysbrydoliaeth amrywiol yn ein symud i ymddiried yng ngallu'r bobl eu hunain. Efallai y gallem i gyd archwilio ein hymddiriedaeth mewn eraill. Ei sylfeini, ei derfynau, ei botensial i dyfu mewn ffordd ddiogel a chadarn, y cyd-destunau a'r amodau sy'n meithrin yr ymddiriedaeth hon. Pe gallem wneud hyn, pa fuddion a allai ddod a pha niweidiau y gellid eu hosgoi?

Jen & Jael

 

Sylwadau
Ychwanegu Sylwadau

Chwilio Blogiau