O'r dieflig i'r ymddiddanol ...

Cofnodwyd: Dydd Gwener 22nd Mai 2020

Ar ôl barbeciw neithiwr, goroesodd ychydig o selsig heb eu coginio. Gwelodd fy mab gyfle a gofynnodd am frecwast o frechdan selsig. Edrychodd fy mhartner i fyny o'i Weetabix: 'Fyddai dim ots gyda fi gael un, galla i ei bwyta’n oer wedyn.'  'Na!' gwaeddais 'Mae selsig yn rhy ryfeddol o boeth o'r badell i gael eu gadael i oeri i ginio.' Aeth eiliad heibio ... . ‘Ond fi yw’r un sy’n ei bwyta,’ meddai. Roedd ganddo bwynt  ac mewn ag un selsigen arall i’r badell  i'w bwyta'n ddiweddarach. Roedd sgwrs frecwast wedi symud o iaith ddieflig blaenoriaeth ormesol selsig i rywbeth gwahanol. Gwnaeth y newid hwn wahaniaeth i'r hyn a fyddai'n digwydd.

Mae tipyn o sôn am yr hyn a olyga i fod yn ymddiddanol mewn seicotherapi systemig ac mewn cyd-destunau damcaniaeth sefydliadol. Mae llawer ohonom yn ceisio cyfathrebu am y peth hwn sy'n anodd ei fynegi, ond eto'n bwysig ei rannu. Ein dealltwriaeth ni yw ei fod yn fath wahanol o siarad. Mae’n siarad gyda’n gilydd, nid ar ei ben ei hun ar ffurf ‘dweud’. Sôn am ddarganfod yn hytrach na siarad am drosglwyddo ‘yr hyn rydw i wedi penderfynu bod angen i chi ei sylweddoli.’. Mae'n sôn am greadigrwydd, syniadau newydd yn ymddangos, o rannu grym a chyd-gynhyrchu.

Pam fod hyn o bwys? Pan fyddwn yn siarad gyda'n gilydd yn ymddiddanol, gallwn gynhyrchu ffyrdd ymlaen effeithiol yn wyneb problemau cymhleth. Problemau nad ydyn nhw'n cael eu datrys trwy gymhwyso atebion sydd eisoes yn glir ac sydd wedi gweithio mewn sefyllfaoedd eraill. Yn Fy Nhîm Cymorth (MyST), rydym yn gwneud hyn i fynd i'r afael â phroblemau iechyd meddwl cymhleth a thrallodus. Trwy siarad yn ymddiddanol â phlant a phawb arall sy'n ymwneud â bywyd plentyn, rydym ni, ynghyd â'n partneriaid, wedi gallu dod o hyd i ffyrdd ymlaen sydd wedi cynnwys newidiadau radical yng nghyfyngder plant a sut maen nhw'n ymddwyn o ganlyniad i'w bydoedd mewnol. Daw'r newidiadau hyn â newidiadau eraill i'r cyfleoedd bywyd sydd ar gael i blant, a fydd felly'n effeithio ar eu dyfodol, megis byw mewn teulu yn hytrach na sefydliad, mynd i ysgolion cyffredin gyda phlant eraill, a bod yn fwy cadarn yn eu hunaniaethau Cymreig gan dyfu i fyny yn 'Hen Wlad Fy Nhadau’.

Dros yr wythnosau diwethaf, rydym wedi bod yn hapus i glywed adborth hynod gadarnhaol gan ychydig o deuluoedd sydd wedi gwneud newidiadau enfawr, ac sydd wedi dymuno dweud rhywbeth wrthym amdano. Fe’n trawodd fod pob un o’r teuluoedd wedi adrodd fersiwn o’r un peth: ‘Mae pethau wedi newid a rhan o’r newid hwn yw y gallwn weld eich bod chi weithwyr proffesiynol yn ein deall yn well, yn wahanol, ac yn debycach i’r hyn rydym yn adnabod ein hunain i fod.’ I ni roedd yn swnio fel pe bai teuluoedd yn dweud ‘Rydych chi wedi cael eich newid ynghyd â ni ac roedd hynny'n angenrheidiol er mwyn i'r newidiadau rydyn ni wedi'u gwneud ddigwydd. Mae hefyd yn arwydd sicr bod newid wedi digwydd mewn gwirionedd. ’

Rydych chi'n gwybod eich bod chi wedi profi siarad ymddiddanol pan fydd pawb sy'n cymryd rhan wedi cael eu newid gan y broses.

Diolch am y teuluoedd adborth.

Jen & Jael

Sylwadau
Ychwanegu Sylwadau

Chwilio Blogiau