Wynebau niferus caredigrwydd ...

Cofnodwyd: Dydd Gwener 19th Mehefin 2020

Roedd hi'n wythnos ymwybyddiaeth iechyd meddwl ychydig yn ôl, ac eleni y thema oedd caredigrwydd. Rhannodd pobl lawer o negeseuon am weithredoedd o garedigrwydd a dathlu ei effeithiau. Nododd ychydig o bobl hefyd nad yw caredigrwydd ar ei ben ei hun yn ddigon o ystyried natur a maint y materion sy’n esgor ar ymatebion o natur ‘iechyd meddwl’. Mae’n rhaid inni ddweud, er ein bod yn deall eu pwynt ac yn cytuno â'i gynsail, cawsom ein hunain yn pendroni ynghylch posibiliadau aruthrol caredigrwydd. Oherwydd wrth gwrs, gall caredigrwydd fod yn sail i amrywiaeth eang o ffyrdd o fod. Nid yw caredigrwydd yn codi, dim ond yn y teulu ‘bod yn neis’, o ymddygiadau, meddyliau a geiriau.

Rhan o'n hagwedd yn Fy Nhîm Cymorth yw darparu gwasanaeth ar alwad 24/7 i bob teulu biolegol a maeth, fel y gallant fod yn sicr ein bod gyda nhw pryd bynnag y bydd yr angen yn codi. Ac yn naturiol, wrth ofalu am blant ag anghenion cymhleth, mae'r angen am gymorth ychwanegol yn aml yn codi y tu allan i’r oriau 9-5. Mae gan aelodau ‘n tîm amrywiaeth o berthnasoedd eu hunain o ddarparu'r gwasanaeth ar alwad. Ond yn gyffredinol, mae’n profiad yn ddeublyg. Gall cael ein tynnu oddi wrth ein bywydau teuluol ein hunain yn ystod y nosweithiau a'r penwythnosau i ddelio ag amgylchiadau llawn straen beri euogrwydd, pryder a blinder. Ac eto, ni fyddem yn colli'r cyfleoedd i fod yno i'r plant a'r teuluoedd yr ydym yn poeni amdanynt, ac i weithredu'r egwyddorion rydym wedi ymrwymo'n angerddol iddynt. Yn aml, rydym ni wedi sylwi mai caredigrwydd sy'n helpu i'n gyrru trwy'r euogrwydd, y pryder a'r blinder er mwyn bod yno.

Weithiau yn ein gwaith, ar alwad ac yn ystod y dydd, rydym yn tynnu ar garedigrwydd i ddatblygu perthnasoedd ysgafn a gofalus gyda phlant a theuluoedd. Weithiau, rydym yn tynnu ar garedigrwydd ffyrnig i herio geiriau a gweithredoedd annoeth gydag ymatebion tebyg i ‘Digon o ’na nawr. Rhowch y gorau iddi 'newch chi!’. A allai hyn fod yn fersiwn o fod yn greulon i fod yn garedig? Weithiau byddwn yn tynnu ar garedigrwydd i'n helpu i ddwyn yr ymdeimlad o ddiymadferthedd o fethu â rhwygo rhywun arall allan o'u profiad neu broblem. Yn y modd hwn, rydym yn tynnu ar garedigrwydd tuag at ein hunain i oddef ein cyfyngiadau cyfredol.

Efallai bod y syniadau diweddar fod caredigrwydd yn angenrheidiol ond heb fod yn ddigonol yn wirioneddol ddilys. Rydym ni'n dal yn ansicr. Ond er hynny, ni ellir tanamcangyfrif wynebau niferus caredigrwydd. Hyd yn oed yr wynebau hynny nad ydyn nhw'n amlwg yn rhai tlws.

Jen & Jael

Sylwadau
Ychwanegu Sylwadau

Chwilio Blogiau